Štampa

Bosna i Hercegovina

Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH

Ministarstvo civilnih poslova BiH 

Vijeće ministara BiH

Parlamentarna skupština BiH 

 

Federacija Bosne i Hercegovine

Federalno ministarstvo zdravstva FBiH

Zavod za zdravstveno osiguranje i reosiguranje FBiH

Vlada FBiH

Zavod za javno zdravstvo FBiH 

Međukantonalna farmaceutska komora FBiH 

Farmaceutsko društvo FBiH

 

Republika Srpska

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RS

Fond zdravstvenog osiguranja RS

Vlada RS

Institut za javno zdravstvo RS

Farmaceutska komora RS

Farmaceutsko društvo RS

 

Brčko Distrikt

Fond zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH

Vlada Brčko distrikta BiH